คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

kittisak_sa@lpru.ac.th


คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

pariyes@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

nongsuwannee@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

khamjainuk@Hotmail.com

รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน
รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ

ppthilangka@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริตต์ สายสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

parit_saisee@hotmail.com


คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
คณบดีคณะครุศาสตร์

Wiyada_Lemtrakul@hotmail.com

อาจารย์ ดร.เสาวรีย์ บุญสา
อาจารย์ ดร.เสาวรีย์ บุญสา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Saowaree.tonson@gmail.com

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

haruthaithai@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

nanthinap@live.com

อาจารย์ดร.นุสรา แสงอร่าม
อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

nusara@lpru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

suphawut_p@g.lpru.ac.th

suphawut_paka@hotmail.com

อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว
อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

piyathorn@g.lpru.ac.th


ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

pphophaeng@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองสุข
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

offdekdec@gmail.com

อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

thitima@g.lpru.ac.th


ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป

Aekarath@gmail.com

อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์

Autchariya.k@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ

P.wutthirat@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน

Wasi_netisk@hotmail.com , wasivirot@live.lpru.ac.th

อาจารย์ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

somsak_gat@hotmail.co.th


กรรมการและเลขานุการ

นายจตุพร จันทรมา

Chatukab95@gmail.com

ผู้ช่วยเลขานุการ

นาวสาวสุปราณี สีตาบุตร
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ