คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

kittisak_sa@lpru.ac.th

095–1451656


คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

pariyes@yahoo.com

089–6887722 ,096–6947374

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

amnart.pong@gmail.com

093–1307788, 086–9140307

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

khamjainuk@Hotmail.com

096–6945798

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ

ppthilangka@gmail.com

081–7647186

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริตต์ สายสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

parit_saisee@hotmail.com

082–1889495


คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
คณบดีคณะครุศาสตร์
-------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน
รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

wilailuxp@gmail.com

084–9826300, 087–1780955

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
-------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

nanthinap@live.com

089–6362356

อาจารย์ดร.นุสรา แสงอร่าม
อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
-------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-------------------------------------

อาจารย์ ดร.มุกดา   สีตลานุชิต
อาจารย์ ดร.มุกดา สีตลานุชิต
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
-------------------------------------

thinking-model53@hotmail.com

088 262 0083


ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

pphophaeng@gmail.com

096–6947472

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Saowaree.tonson@gmail.com

095–6829889

อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

duangjaipille@yahoo.com

086–1168855


ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป

Aekarath@gmail.com

062-5394526

อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์

Autchariya.k@gmail.com

095-1451719

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ

P.wutthirat@hotmail.com

096–6947576

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน
-------------------------------------

Wasi_netisk@hotmail.com , wasivirot@live.lpru.ac.th

088–2738568

อาจารย์ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ
-------------------------------------

duangjaipille@yahoo.com

086-116 8855

อาจารย์ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต
-------------------------------------

somsak_gat@hotmail.co.th

089-2616800


กรรมการและเลขานุการ

นายปรีชา ไชยโย

Chaiyo.182@gmail.com

095 – 1451655

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายจตุพร จันทรมา
นาวสาวสุปราณี สีตาบุตร
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ