กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

คณะกรรมการ

ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.กัลทิมา พิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.เดชา ทำดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
กรรมการคณาจารย์
ประจำคณะครุศาสตร์
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
กรรมการคณาจารย์
ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
กรรมการคณาจารย์
ประจำคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
กรรมการคณาจารย์
ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
กรรมการคณาจารย์
ประจำคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร นิศากร สุวรรณ
กรรมการคณาจารย์
ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์
กรรมการคณาจารย์
ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวต้องตา จรูญศรวัฒนา
นางสาวต้องตา จรูญศรวัฒนา
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศิริพร ควรคิด
นางสาวศิริพร ควรคิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกฤติมา  สุมทรจักร
นางสาวกฤติมา สุมทรจักร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ