กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

คณะกรรมการ

ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
กรรมการสภาวิชาการ
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
กรรมการสภาวิชาการ
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
กรรมการสภาวิชาการ
ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา
กรรมการสภาวิชาการ
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรมพงศ์ พรมมาบุญ
กรรมการสภาวิชาการ
ผศ.ดร นิศากร สุวรรณ
กรรมการสภาวิชาการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาวต้องตา จรูญศรวัฒนา
นางสาวต้องตา จรูญศรวัฒนา
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศิริพร ควรคิด
นางสาวศิริพร ควรคิด
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกฤติมา  สุมทรจักร
นางสาวกฤติมา สุมทรจักร
ผู้ช่วยเลขานุการ