e-services ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง|

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ช่องทางสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

ช่องทางในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

ระบบรับนักศึกษา ป.เอก-โท

ช่องทางในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

ระบบส่งที่อยู่เพื่อจัดการส่งเอกสารทางการศึกษา

ช่องทางในการส่งที่อยู่เพื่อจัดการส่งเอกสารทางการศึกษา ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

ระบบการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

ช่องทางในการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่และตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

ระบบสำรวจการมีงานทำของบัณฑิต

ช่องทางในการสำรวจการมีงานทำของบัณฑิต ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

สอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ Online

ช่องทางในการสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ Online ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

ระบบสารสนเทศการอบรม

ช่องทางในการอบรม Online สำหรับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

จองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายนักศึกษา

ช่องทางในการจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายนักศึกษา ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

สารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์

ช่องทางในงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์

ช่องทางในการส่งผลการเรียนออนไลน์ ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

Application "We@LPRU"

ช่องทางในการใช้ Applicationบนมือถือ ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์ ตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์