คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
ศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นางสาวอรัญญา ชูโอชา
นางสาวอรัญญา ชูโอชา
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป
นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป
นายณรงค์ ธรรมจารี
นายณรงค์ ธรรมจารี
ศ.เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ศ.เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ศ.ดร.พงศ์ หรดาล
รศ.ดร.พงศ์ หรดาล
ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
รศ.สุรชัย ขวัญเมือง
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
นายวรัชญ์ เพชรร่วง
นายวรัชญ์ เพชรร่วง
นายสุชาติ เซี่ยงฉิน
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ผศ.ปริตต์ สายสี
ผศ.ปริตต์ สายสี
ผศ.ดร.พงศธร  คำใจหนัก
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม
อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

รศ.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
รศ.ไพทูรย์ อินต๊ะขัน
ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
อ.เทวฤทธิ์ วิญญา
อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา
อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร
อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายจตุพร จันทรมา
นายจตุพร จันทรมา
นางสาวกมลวรรณ  ทาวัน
อ.กมลวรรณ ทาวัน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร
นางสาวสุปราณี สีตาบุตร
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ