คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี
นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป
นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป
นายณรงค์ ธรรมจารี
นายณรงค์ ธรรมจารี
ศ.เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ศ.เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ศ.ดร.พงศ์ หรดาล
รศ.ดร.พงศ์ หรดาล
ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
รศ.สุรชัย ขวัญเมือง
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
นายวรัชญ์ เพชรร่วง
นายวรัชญ์ เพชรร่วง
นายสุชาติ เซี่ยงฉิน
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

กรรมการสภาจากผู้บริหาร

ผศ.ปริตต์ สายสี
ผศ.ปริตต์ สายสี
ผศ.ดร.พงศธร  คำใจหนัก
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
อ.เสาวรีย์ บุญสา
อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

รศ.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
รศ.ไพทูรย์ อินต๊ะขัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
อ.เทวฤทธิ์ วิญญา
อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายจตุพร จันทรมา
นายจตุพร จันทรมา
นางสาวกมลวรรณ  ทาวัน
อ.กมลวรรณ ทาวัน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร
นางสาวสุปราณี สีตาบุตร
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ