การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ

Lampang Rajabhat University

เข้าร่วมชมเว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประจำปี 2564

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
O8. Q&A
O9. Social Network

การให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน