การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ

Lampang Rajabhat University 2021

เข้าร่วมชมเว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประจำปี 2564

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
O8. Q&A
O9. Social Network

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

O10. แผนดำเนินงานประจำปี
O11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน