การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ

Lampang Rajabhat University 2024

เข้าร่วมชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


แบบวัด IIT

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เป็นแบบวัด ที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

แบบวัด EIT

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดคุณภาพการดำาเนินงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การสื่อสาร
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

Application ITAS

Application ITAS เครื่องมือใหม่ที่จะช่วยให้การประเมิน ITA ของหน่วยงานง่ายขึ้น และช่วยให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ดาวน์โหลด Application ITAS ได้แล้ววันนี้...
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประจำปี 2567

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O4. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
O5. ข่าวประชาสัมพันธ์
O6. Q&A

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การปฏิบัติงาน

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน