ประกาศการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตราประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ประจำปีงบประมาณ 2564
…………………………………………………………………………

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

2. ระยะเวลาการจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564 ค่าจ้างเดือนละ 13,600 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ