ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว)ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ ๑/๖๑

สมัครงาน61

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว)
ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่  ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
——————————–
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน ๒๑ อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
  • ตำแหน่งที่รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน
    สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒๑ อัตรา

  •  เงื่อนไข
    กรณีที่ ๑ ผู้สมัครที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีสิทธิสมัครได้โดยใช้ประสบการณ์และอัตราเงินเดือนเดิม
    กรณีที่ ๒ ผู้สมัครรายใหม่ ได้รับอัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๙๐ บาท
    (รายละเอียด ภาคผนวก)
การรับสมัคร
      ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ภาคเช้าเวลา          ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
การสอบคัดเลือก
       กำหนดการสอบคัดเลือกโดยการทดสอบสมรรถภาพในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐   เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดการสอบ คัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ป้ายประกาศรับสมัคร งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๖ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

รายละเอียดการรับสมัคร

ใบสมัครสอบคัดเลือก

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว)ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ ๑/๖๑, 10.0 out of 10 based on 1 rating