คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ได้หยั่งเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ได้หยั่งเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ

Continue Reading

งานวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand)

งานวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand)

Continue Reading

มร.ลป.ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” (๑๒ ก.พ.๕๘)

กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ ณ  ลานอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ———————— เวลา ๐๖.๓๐  น.        – พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า    ณ   โรงอาหารทิพย์ธัญญา เวลา ๐๗.๓๐  น.        – คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพร้อมกัน ณ  ลานอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง – ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประธาน ในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย – ศาสนาพิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีล – ประธานในพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน – ประธานในพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ – ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา (คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและ  นักศึกษารับพรจากพระสงฆ์) – ศาสนาพิธีกรนิมนต์คณะสงฆ์รับบิณฑบาตร เวลา ๐๘.๓๐ น.       […]

Continue Reading

ประกาศจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมร.ลป. เรื่องการใช้สิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีล่วงหน้า

ประกาศจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมร.ลป. เรื่องการใช้สิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีล่วงหน้า

Continue Reading

วิดีโอ การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิดีโอ การการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.จัดค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 (20 -30 ม.ค. 58)

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.จัดค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 20 -30 ม.ค. 58

Continue Reading

ศูนย์วิทยบริการ ฯ มร.ลป.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรการจัดการอบรม ศูนย์วิทยบริการ ฯ ประจำปี 2558

ศูนย์วิทยบริการ ฯ มร.ลป.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรการจัดการอบรม ศูนย์วิทยบริการ ฯ ประจำปี 2558

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มร.ลป.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มร.ลป.

Continue Reading

มร.พระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลำปาง

มร.พระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลำปาง

Continue Reading

มร.ลป แจ้งบุคลากรมร.ลป.เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 วันที่ 26-27 ม.ค. 57

มร.ลป แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 วันที่ 26-27 ม.ค. 57

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/57

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/57

Continue Reading

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรราชภัฏลำปางครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 (12-14 ก.พ.58)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรราชภัฏลำปางครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 (12-14 ก.พ.58)

Continue Reading

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป. ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่าย “วัฒนธรรมไทย…ความสุขของคนไทย”

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป. ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่าย “วัฒนธรรมไทย…ความสุขของคนไทย”

Continue Reading

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการแข่งขันในยุค Digital Economy

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการแข่งขันในยุค Digital Economy

Continue Reading