วิเทศสัมพันธ์ แจ้งโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ)จัดการแข่งขันเขียนเรียงความชิงโล่เกียรติคุณ

วิเทศสัมพันธ์ แจ้งโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ)จัดการแข่งขันเขียนเรียงความชิงโล่เกียรติคุณ

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 2 อัตรา

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 2 อัตรา

Continue Reading

สองประสานภาษาไทย จัด 7 กิจกรรมยกระดับการพัฒนานักศึกษา“ไทย-จีน”สู่ความเป็นเลิศ

สองประสานภาษาไทย จัด 7 กิจกรรมยกระดับการพัฒนานักศึกษา“ไทย-จีน”สู่ความเป็นเลิศ

Continue Reading

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน จัดกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ๒ กิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน จัดงานประกันคุณภาพการศึกษา ๒ กิจกรรม

Continue Reading

กพน. ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป.ชุดใหม่ วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖

กพน. ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป.ชุดใหม่ วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖ ………………………………….. ตามที่    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   จำนวน  ๒  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ ๑.๑ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   คณะวิทยาการจัดการ อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๐,๘๕๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา ๑.๒ พี่เลี้ยง สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ  ๙,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา  บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก    วันเวลา  วิชาที่สอบคัดเลือก  และสถานที่สอบคัดเลือก  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

มร.ลป แจ้งนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/55 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และสืบชะตา

มร.ลป แจ้งนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติทุกสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/55ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และสืบชะตา

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป ร่วมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดงานนานาชาติสัมพันธ์ ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑

มร.ลป จัดงานนานาชาติสัมพันธ์ ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป จัดการประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับผู้แทนมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป ร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ

Continue Reading

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป ร่วมงานเลี้ยงฉลองเทศกาลตรุษจีนของกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป ร่วมงานเลี้ยงฉลองเทศกาลตรุษจีนของกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่

Continue Reading

วิเทศสัมพันธ์ ปชส.การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๖ “อุตรดิตถ์เกมส์”

วิเทศสัมพันธ์ ปชส.การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๖ “อุตรดิตถ์เกมส์”

Continue Reading

ขอเชิญบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดีมร.ลป ทุกท่านร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ขอเชิญบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดีมร.ลป ทุกท่านร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Continue Reading

กพน.ประกาศกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

ประกาศกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

Continue Reading