ติดต่อ-สอบถาม

คู่มือการการใช้งาน Google BARD AI

คู่มือแนะนำการใช้งาน Google BARD AI
คู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์ windows office2021 Microsoft 365

คู่มือแนะนำการให้บริการซอฟต์แวร์ windows Office ให้ปลอดภัย
คู่มือแนะนำการโอนย้ายไฟล์จาก Google Drive ไป OneDrive

คู่มือแนะนำการโอนย้ายไฟล์จาก Google Drive ไป OneDrive
คู่มือการ Sign Out - Sign In Office365 Services เวอร์ชั่น 1.0

การ Sign Out - Sign In Office365 Services เวอร์ชั่น 1.0
คู่มือการติดตั้ง Office365 บนเครื่องคอมพิวเตอร์

การติดตั้ง Office365 บนเครื่องคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งานระบบอีเมล์ @lpru.ac.th ด้วย Outlook

การใช้งานระบบอีเมล์ @lpru.ac.th ด้วย Outlook
คู่มือการใช้งานระบบเพื่อรีเซตรหัสผ่าน

การใช้งานระบบเพื่อรีเซตรหัสผ่าน
คู่มือการใช้งานระบบเพื่อจัดการอีเมล์สำรองและตั้งรหัสผ่านใหม่

การใช้งานระบบเพื่อจัดการอีเมล์สำรองและตั้งรหัสผ่านใหม่
การลงเบียนใช้งานระบบลงทะเบียนขอใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดประชุม ด้วย ZOOM Meeting

ลงทะเบียนขอใช้งาน
ปฏิทินการจองใช้ซอฟต์แวร์
รายงานการขอใช้บริการ
โปรแกรมติดตั้ง Zoom Client for Meetings
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LPRUWIFI+

ระบบปฏิบัติการ iOS
ระบบปฏิบัติการ Android
ระบบปฏิบัติการ Windows 7
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย LPRU-for-IoT

วิธีตรวจสอบค่า Mac Address
แบบฟอร์มการขอ Mac Address
เครื่อข่ายนี้ใช้สำหรับอุปกรณ์ Printer, Smart TV หรือ อุปกรณ์ iot เท่านั้น โดยต้องแจ้งความจำนงใช้งานเครือข่ายเพื่อสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ทให้กับตัวอุปกรณ์ได้ สามารถแจ้ง Mac Address
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง eduroam

eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้
คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานกฏหมายและระเบียบ กองกฏหมายสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams
- การเปลี่ยนรูป profile
- การติดตั้งโปรแกรม
- การสร้างอบรม สำหรับเชิญบุคคลภายนอก
- การเข้าร่วมห้องอบรม สำหรับบุคคลภายนอก

- วิดีโอสาธิตการใช้งาน
เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบรวมกันซึ่งรวมการแชทในที่ทำงานแบบถาวรการประชุมทางวิดีโอการจัดเก็บ ไฟล์และการรวมแอ็พพลิเคชัน

คู่มือการใช้งาน google classroom For Teacher


- วิดีโอสาธิตการใช้งาน

เป็นหนึ่งใน Google Apps ที่รวบรวมบริการที่สําคัญต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนธุรกิจ โรงเรียน และสถาบันต่างๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google

คู่มือการใช้งาน Moodle


ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่าLMS

คู่มือการใช้งาน Thai Mooc


ระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่าน อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมาเป็นข้อจากัด

การเข้าสู่ระบบและการป้อนค่าลิงค์/รหัสเข้าชั้นเรียนของอาจารย์


การเข้าสู่ระบบและการป้อนค่าลิงค์/รหัสเข้าชั้นเรียนของอาจารย์

การเข้าสู่ระบบและการป้อนค่าลิงค์/รหัสเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา


การเข้าสู่ระบบและการป้อนค่าลิงค์/รหัสเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานระบบอีเมล์ @lpru.ac.th ด้วย Outlook

การใช้งานระบบอีเมล์ @lpru.ac.th ด้วย Outlook
คู่มือการใช้งานระบบเพื่อจัดการอีเมล์สำรองและตั้งรหัสผ่านใหม่

การใช้งานระบบเพื่อจัดการอีเมล์สำรองและตั้งรหัสผ่านใหม่
คู่มือการใช้งานระบบเพื่อรีเซตรหัสผ่าน

การใช้งานระบบเพื่อรีเซตรหัสผ่าน

คู่มือการใช้ E-mail สำหรับบุคลากร


การให้บริการในกลุ่มที่จะต้องให้บริการด้วยบัญชีอีเมล์ (Account E-mail)

คู่มือการใช้ E-mail สำหรับนักศึกษา


การให้บริการในกลุ่มที่จะต้องให้บริการด้วยบัญชีอีเมล์ (Account E-mail)

การเข้าระบบ G Suite for Education


ชุดโปรแกรมต่างๆของ google ที่เปิดให้สถาบันการศึกษาใช้ สําหรับใช้เป็นเครื่องมือเสริม ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วแต่อาจารย์ผู้สอนจะนําไปประยุกต์

คู่มือการใช้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี


ให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี (Azure Dev Tools For Teaching) เพื่อให้บริการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาของ Microsoft

การสร้าง VPN เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


คู่มือการสร้าง VPN เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับ Windows 10

การใช้งาน google classroom


โดย อาจารย์ ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การใช้งาน Micorosoft Teams


โดย อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การเข้าห้องเรียน google classroom สำหรับนักศึกษา


โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การเข้าห้องเรียน Micorosoft Teams สำหรับนักศึกษา


โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง