ติดต่อ-สอบถาม

คู่มือการลงเวลาปฏิบัติงานด้วยแอพพลิเคชัน We@LPRU

คู่มือการลงเวลาปฏิบัติงาน ด้วยแอพพลิเคชัน We@LPRU
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LPRUWIFI+

ระบบปฏิบัติการ iOS
ระบบปฏิบัติการ Android
ระบบปฏิบัติการ Windows 7
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย LPRU-for-IoT

วิธีตรวจสอบค่า Mac Address
แบบฟอร์มการขอ Mac Address
เครื่อข่ายนี้ใช้สำหรับอุปกรณ์ Printer, Smart TV หรือ อุปกรณ์ iot เท่านั้น โดยต้องแจ้งความจำนงใช้งานเครือข่ายเพื่อสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ทให้กับตัวอุปกรณ์ได้ สามารถแจ้ง Mac Address
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง eduroam

eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้
คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานกฏหมายและระเบียบ กองกฏหมายสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams
- การเปลี่ยนรูป profile
- การติดตั้งโปรแกรม
- การสร้างอบรม สำหรับเชิญบุคคลภายนอก
- การเข้าร่วมห้องอบรม สำหรับบุคคลภายนอก

- วิดีโอสาธิตการใช้งาน
เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบรวมกันซึ่งรวมการแชทในที่ทำงานแบบถาวรการประชุมทางวิดีโอการจัดเก็บ ไฟล์และการรวมแอ็พพลิเคชัน

คู่มือการใช้งาน google classroom For Teacher


- วิดีโอสาธิตการใช้งาน

เป็นหนึ่งใน Google Apps ที่รวบรวมบริการที่สําคัญต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนธุรกิจ โรงเรียน และสถาบันต่างๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google

คู่มือการใช้งาน Moodle


ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่าLMS

คู่มือการใช้งาน Thai Mooc


ระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่าน อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมาเป็นข้อจากัด

การเข้าสู่ระบบและการป้อนค่าลิงค์/รหัสเข้าชั้นเรียนของอาจารย์


การเข้าสู่ระบบและการป้อนค่าลิงค์/รหัสเข้าชั้นเรียนของอาจารย์

การเข้าสู่ระบบและการป้อนค่าลิงค์/รหัสเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา


การเข้าสู่ระบบและการป้อนค่าลิงค์/รหัสเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้ E-mail สำหรับบุคลากร


การให้บริการในกลุ่มที่จะต้องให้บริการด้วยบัญชีอีเมล์ (Account E-mail)

คู่มือการใช้ E-mail สำหรับนักศึกษา


การให้บริการในกลุ่มที่จะต้องให้บริการด้วยบัญชีอีเมล์ (Account E-mail)

การเข้าระบบ G Suite for Education


ชุดโปรแกรมต่างๆของ google ที่เปิดให้สถาบันการศึกษาใช้ สําหรับใช้เป็นเครื่องมือเสริม ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วแต่อาจารย์ผู้สอนจะนําไปประยุกต์

คู่มือการใช้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี


ให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี (Azure Dev Tools For Teaching) เพื่อให้บริการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาของ Microsoft

การสร้าง VPN เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


คู่มือการสร้าง VPN เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับ Windows 10

การใช้งาน google classroom


โดย อาจารย์ ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การใช้งาน Micorosoft Teams


โดย อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การเข้าห้องเรียน google classroom สำหรับนักศึกษา


โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การเข้าห้องเรียน Micorosoft Teams สำหรับนักศึกษา


โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง