ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการเรียนรู้ Internet of thing (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการเรียนรู้ Internet of thing
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดฝึกการเรียนรู้ Internet of thing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๘๐,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๐,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๒๐ ชุด
๒. ชุดการเรียนรู้ Internet of thing จำนวน ๖ ชุด
๓. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ ตัว
๔. เก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน ๒๑ ตัว


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ