ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย)

ประกวดราคากุมภาพันธ์63


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๖๐,๘๔๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เตียง ๑ ชั้น จำนวน ๔ ชุด
๒. เตียง ๒ ชั้น จำนวน ๑๒๐ ชุด
๓. ที่นอน จำนวน ๒๔๔ ชุด
๔. เก้าอี้ จำนวน ๒๔๔ ชุด
๕. ตู้เสื้อผ้า จำนวน ๒๔๔ ชุด
๖. โต๊ะทำงาน จำนวน ๒๔๔ ชุด


    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

    คุณลักษณะครุภัณฑ์
    คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

    ตารางแสดงงบประมาณ
    คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...