ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความชื้นผลิตภัณฑ์ระบบพาความร้อน 3/2563

ประกวดราคามกราคม63


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความชื้นผลิตภัณฑ์ระบบพาความร้อน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความชื้นผลิตภัณฑ์ระบบพาความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 770,400.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 769,972.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นผลิตภัณฑ์ระบบพาความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง


    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

    คุณลักษณะครุภัณฑ์
    คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

   ตารางแสดงงบประมาณ
   คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...