ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดระบบสูญญากาศ (ร่าง)

ประกวดราคามกราคม63


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดระบบสูญญากาศ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทอดระบบสูญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

      เครื่องทอดระบบสูญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง


     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

    คุณลักษณะครุภัณฑ์
    คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

   ตารางแสดงงบประมาณ
   คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...