ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความชื้นผลิตภัณฑ์ระบบพาความร้อน (ร่าง)


(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความชื้นผลิตภัณฑ์ระบบพาความร้อน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความชื้นผลิตภัณฑ์ระบบพาความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 770,400.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 769,972.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

      เครื่องวิเคราะห์ความชื้นผลิตภัณฑ์ระบบพาความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง


     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

    คุณลักษณะครุภัณฑ์
    คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

   ตารางแสดงงบประมาณ
   คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
    

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความชื้นผลิตภัณฑ์ระบบพาความร้อน (ร่าง), 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ