ประกวดราคากันยายน62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาเช่าเบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 841,550.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑ งาน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศมหาวิทยาลัย
 คลิกเพื่ออ่าน

ขอขเขตงาน(TOR)
คลิกเพื่ออ่าน

รายงานแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...