เดือนธันวาคม61

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


1.ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี 

2.ใบสมัคร ใบเสนอชื่อ แบบฟอร์มประวัติของผู้สมัคร/ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผลงานของผู้สมัคร /ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

2.1แบบฟอร์มการนำเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

3.แบบฟอร์มการนำเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

4.บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

4.1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์หยังเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

5.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัตอของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2556 

6.กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการสรรหาอธิการบดี ปี-พ.ศ.2560-2569 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 10.0 out of 10 based on 1 rating