เดือนธันวาคม61

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม “สร้างวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)” รุ่นที่ 8 รับจำนวนจำกัด

 คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • อายุ ไม่เกิน ๕๐ ปี ณ ปีที่สมัคร
 • สัญชาติ ไทย
 • ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน ๒ ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
 • กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
 • กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
 • กรณีอื่นๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี
 • ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด
 • หน่วยงานเครือข่ายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ** ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติม

๑. ปิดรับสมัครภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดใบสมัคร

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ภายในวันที่ ๒๘-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/chickenlpru8

๓. โปรดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วยระหว่างการอบรมฯ

๔. โปรดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจหลัก และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยงานเพื่อนำมาใช้ประกอบในการฝึกปฏิบัติด้วย

๕. โปรดแต่งกายสุภาพ เพื่อบันทึกภาพผู้เข้าอบรมในการจัดทำทำเนียบรุ่น

๖. ในช่วงเย็นวันที่ ๔ ของการอบรมฯ จะมีกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ และวิทยากรโดยขอเชิญชวนแต่งกายชุดพื้นเมือง (ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์)


เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
https://sites.google.com/view/chickenlpru8/

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม "สร้างวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)" รุ่นที่ 8 รับจำนวนจำกัด, 10.0 out of 10 based on 1 rating