เดือนตุลาคม61

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ลป.เปิดการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ บริการนักศึกษา อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

     ด้วยห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดให้บริการนักศึกษา อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน ๑๔ สาขาวิชา ตามพันธกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น

      ในการนี้ เพื่อเป็นการบริการด้านการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดได้รวดเร็วและทั่วถึง ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในและภายนอกได้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุดได้ทุกที่ ทุกเวลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ทางหน่วยงานท่าน ประชาสัมพันธ์ลิงค์


ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://hugiswh.lpru.ac.th/HUSOCLIBRARY/

ลิงค์สืบค้นห้องสมุดสาขาวิชานิติศาสตร์
http://ulibm.cloud/lawlpru/

การบริหารจัดการห้องสมุดสาขาวิชานิติศาสตร์
http://ulibm.cloud/lawlpru/library/

ฐานข้อมูลออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://www.lpru.ac.th/dataonline/ 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ลป.เปิดการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ บริการนักศึกษา อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน, 10.0 out of 10 based on 1 rating