ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัตรา

สมัครงาน61


เรื่อง  การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
……………………………………………
           ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ดังนี้
 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง สังกัด และรายละเอียดการจ้าง
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  ๑.๑  ชื่อตำแหน่ง      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ๑.๒  สังกัดหน่วยงาน ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ๑.๓  หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
  ๑.๔  ค่าตอบแทน      ๑๘,๐๐๐ บาท
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น ๒ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และสถานที่สอบ
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสถานที่การเลือกสรรและสถานที่สอบ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๔-๖ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัตรา, 5.0 out of 10 based on 5 ratings