สมัครงาน60

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ)เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ จำนวน 2 อัตรา


เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ)
เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
………………………………..
            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางฉะนั้น  เพื่อให้การดำเนินการรับโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ ก.พ.อ. กำหนด  ตามนัยหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๖๐๗  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ตำแหน่งที่รับโอน
    ๑.๑  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  ๒  อัตรา
    ๑.๒  อัตราเลขที่ตำแหน่ง ๐๑๖๔ และอัตราเลขที่ตำแหน่ง ๐๑๔๖
  • วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
             ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์  ได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ  กรณีสมัครทางไปรษณีย์ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน  โดยส่งถึง   นางพรรณวิภา  บุญมา   หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่   กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เลขที่ ๑๑๙  ลำปาง – แม่ทะ ตำบลชมพู  อำเภอ เมือง  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๐๐  (Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.lpru.ac.th)  โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน   ภายในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ ป้ายประกาศงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๑๖ หรือ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙  ต่อ ๓๘๒๓  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.lpru.ac.th

ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ)เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ จำนวน 2 อัตรา, 10.0 out of 10 based on 1 rating