สมัครงาน60

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์


เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐
………………………….
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตั้งแต่วันที่  ๒๒   กุมภาพันธ์ – ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  นั้น
บัดนี้  การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศผลการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์, 5.0 out of 10 based on 1 rating