มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • มกราคม 20, 2016

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 31 มีนาคม 2560

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ในงาน Management Fair ครั้งที่ 10

  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
  • กุมภาพันธ์ 15 , 2017

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 อัตรา

  • งานกิจการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
  • กุมภาพันธ์ 15, 2017

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

บริการมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศวิชาการ

งานระบบวิชาการ การรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระบบส่งผลการเรียน การสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์

ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบการกรอกข้อมูลของบัณฑิตมหาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระบบสารสนเทศการอบรมนักศึกษา

ระบบสารสนเทศการอบรมต่างๆของนักศึกษาปกติ คณาจารย์ บุคลากรภายใน บุคคลากรภายนอก

รายงานระบบฐานข้อมูล สกอ.

ระบบการรายงานข้อมูลต่างๆที่จำแนก รายละเอียดตามความต้องการ เพื่อรายงานต่อสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยสามารถแยกรายละเอียดตามที่ต้องการ

คำสั่งไปราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องคำสังไปราชการของบุคลากร

Moodle

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยสามารถเข้าใช้บริการอ่านรายวิชาการของผู้สอนโดยสมัครสมาชิก

การเรียนออนไลน์

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ แบบวิดีโอที่สามารถเข้าใช้งานได้ตามรายวิชาที่ต้องการ

E-library

ระบบหนังสือออนไลน์ โดยสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าอ่านหนังสือออนไลน์

กฤตภาคข่าวออนไลน์ มร.ลป.

บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ลำปาง ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฐานข้อมูลออนไลน์ มร.ลป.

บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพทั้งหมด

วารสาร LPRU NEWS Online

วารสารทั้งหมด

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre

Sitemap