กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปี ๒๕๕๙

ตุลาคม559
         news-201059
นักศึกษาชายที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับการคัดเลือก หรือเกิดในปี พ.ศ.๒๕๓๙ มีอายุ ๒๑ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ และยังไม่เคยยื่นขอผ่อนผันกับทางมหาวิทยาลัยฯ ติดต่อขอคำร้องและยื่นเอกสาร ที่ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  โดยในการยื่นเอกสารนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังนี้
  • สำเนาใบ สด.๙ และ สด.๓๕
  • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
รับรองเอกสารทุกแผ่น อย่างละ 2 ฉบับ นักศึกษาต้องยื่นเอกสารภายในเวลาที่กำหนด หากล่าช้าทางกองพัฒนานักศึกษาจะไม่ดำเนินการยื่นเอกสารให้ทุกกรณี
รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. แจ้งการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปี ๒๕๕๙, 9.0 out of 10 based on 3 ratings