ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ขอเชิญข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการประดิษฐ์ของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยโดยการบิดลูกโป่ง

ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ขอเชิญข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการประดิษฐ์ของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยโดยการบิดลูกโป่ง

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งกำหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป) ประจำปี 2557

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งกำหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป) ประจำปี 2557

Continue Reading

หมู่วิชาจิตวิทยาฯ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลำปาง ร่วมกับ สสส. เปิดเวทีเผยแพร่องค์ความรู้สร้างสุข จังหวัดลำพูน

หมู่วิชาจิตวิทยาฯ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลำปาง ร่วมกับ สสส. เปิดเวทีเผยแพร่องค์ความรู้สร้างสุข จังหวัดลำพูน

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปางประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๒

ม.ราชภัฏลำปางประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๒

Continue Reading

มร.ลป.บันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

มร.ลป.บันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

Continue Reading

มร.ลป.ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่าน เข้าร่วมประชุม 27 มิ.ย.57

มร.ลป.ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่าน เข้าร่วมประชุม 27 มิ.ย.57

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย สุขภาวะ ( Happy WorKplace)

มหาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย สุขภาวะ ( Happy WorKplace )

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗

ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗

Continue Reading

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจขอเชิญชวน ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัลประเภท Stop Motion ด้วยโปแกรม ProShow

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจขอเชิญชวน ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อดิจิทัลประเภท Stop Motion ด้วยโปแกรม ProShow

Continue Reading

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ฯ มร.ลป.แจ้งปชส.โครงการของสาขา 4 โครงการ

สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ฯ มร.ลป.แจ้งปชส.กิจกรรมโครงการของสาขา 4 โครงการ

Continue Reading

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.จัดโครงการอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) รุ่นที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.โครงการอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) รุ่นที่ 1

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม TOEIC

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม TOEIC

Continue Reading

งานวิเทศสัมพันธ์แจ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวันเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในไต้หวัน

งานวิเทศสัมพันธ์แจ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวันเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในไต้หวัน

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาม.ราชภัฎลำปาง จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไปจำนวน 2 หลักสูตร

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาม.ราชภัฎลำปาง จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไปจำนวน 2 หลักสูตร

Continue Reading