ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและเรื่องผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและเรื่องผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

Continue Reading

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Singha Photo Academy by Aor Action 2017 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Singha Photo Academy by Aor Action 2017 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศขยายเวลาการสมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบ 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ ขยายเวลาการสมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบ 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือน ที่ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือน ที่ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Continue Reading

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ

Continue Reading

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจฯ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ให้มาการรับเครื่องหมายนักศึกษา

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจฯ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ให้มาการรับเครื่องหมายนักศึกษา

Continue Reading

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

Continue Reading

งานสิทธิประโยชน์ ประกาศการรับเสื้อกิจกรรม (สีขาว ปี 2559) ให้ติดต่อรับเสื้อได้ตั้งแต่บัดนี้

งานสิทธิประโยชน์ ประกาศการรับเสื้อกิจกรรม (สีขาว ปี 2559) ให้ติดต่อรับเสื้อได้ตั้งแต่บัดนี้

Continue Reading