ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริการ e-bidding


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๔๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๗,๘๔๕.๓๒ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

๑. ชั้นวางหนังสือ แบบ ๑ ด้าน ๓ ช่วง จำนวน ๓ ชุด
๒. ชั้นวางหนังสือ แบบ ๒ ด้าน ๓ ช่วง จำนวน ๑๕ ชุด
๓. ชุดเก้าอี้สำหรับบริการ ขนาดใหญ่ จำนวน ๗ ชุด
๔. ชุดเก้าอี้สำหรับบริการ ขนาดกลาง จำนวน ๕ ชุด
๕. ชุดโต๊ะสำหรับบริการแบบหน้ายาว จำนวน ๔ ชุด
๖. ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๕ ตู้
๗. สแกนเนอร์ สำหรับจัดเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง
๘. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริการ e-bidding, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ