รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อัตรา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ครั้งที่  ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

…………………………………….

 

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อคัดเลือกและรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับโอนและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๘๐ จำนวน  ๑  อัตรา

  • วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ส่งถึงงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๐๐ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.lpru.ac.th)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่ายรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ