(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์


(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๒๘,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
จำนวน ๕ ชุด
๓. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED-ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที)
จำนวน ๒ ชุด
๔. สแกนเนอร์ สำหรับเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด
๕. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA จำนวน ๑ ชุด
๖. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ ชุด
๗. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน ๑ ชุด
๘. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๖ ชุด
๙. กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน ๒ ชุด
๑๐. เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑๐ ชุด
๑๑. ไมโครโฟนบันทึกเสียง จำนวน ๑๐ ชุด
๑๒. ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒๕ ชุด
๑๓. ตู้เหล็กบานกระจกสูง จำนวน ๕ ชุด

 


ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ