ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 6 อัตรา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

———————————

     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ อาศัยอำนาจตามข้อ 21/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ตำแหน่งที่รับสมัคร

                    1.1 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
                         อัตราเงินเดือนๆ ละ 16,690 บาท จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ก)

                   1.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
                        อัตราเงินเดือนๆ ละ 16,690 บาท จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ข)

                   1.3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี           
                        อัตราเงินเดือนๆ ละ 16,690 บาท จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ค)

                    1.4 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
                         อัตราเงินเดือนๆ ละ 16,690 บาท จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ง)

                    1.5 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                         อัตราเงินเดือนๆ ละ 16,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
 (รายละเอียดภาคผนวก จ)

                    1.6 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
                         อัตราเงินเดือนๆ ละ 16,690 บาท จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดภาคผนวก ฉ)

  การรับสมัคร

     ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 มกราคม 2563 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ดาวน์โหลดใบสมัคร
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 6 อัตรา, 5.5 out of 10 based on 2 ratings

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ