ประกวดราคากรกฏาคม62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗๐๑,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๑,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ (อนุบาล) จำนวน ๕๐ ชุด
๒. ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ (ประถม) จำนวน ๑๕๐ ชุด
๓. ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ ทานอาหาร จำนวน ๒๑ ชุด
๔. ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด
๕. ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ชุด
๖. ตู้เหล็กสูงแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ชุด
๗. ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน เปิดหน้าเป็นกระจกใส จำนวน ๒ ชุด
๘. ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ชุด
๙. โต๊ะเอนกประสงค์หน้าขาว จำนวน ๑๒ ตัว
๑๐. เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน ๒๔ ตัว
๑๑. โต๊ะประชุม ๑๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด
๑๒. รถเข็นของแบบพับเก็บได้ มีล้อ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
๑๓. ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลายขนาดสูง ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑๒ อัน
๑๔. ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลายขนาดสูง ๑๒๐ ซม. จำนวน ๔ อัน
๑๕. พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง
๑๖. พัดลมอุตสาหกรรม แบบสี่ขา ขนาด ๒๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่าน

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่าน 

รายการแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...