ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยแป้นหมุนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคากุมภาพันธ์62


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยแป้นหมุน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยแป้นหมุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 820,000.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. แป้นหมุนไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง
๒. แป้นหมุนไฟฟ้าสำหรับงานตกแต่ง ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง
๓. เครื่องตรวจสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง


ประกาศมหาวิทยาลัย
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงรายการงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...