สมัครงาน62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
…………………………………….

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อคัดเลือกและรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับโอนและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
๑) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ ๐๐๘๘ จำนวน ๑ อัตรา
๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๗๙ จำนวน ๑ อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ส่งถึงงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๐๐ (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.lpru.ac.th) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ


เอกสารรายละเอียด
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา, 10.0 out of 10 based on 1 rating