สมัครงาน60

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ)เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ)
เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
 ………………………………..
      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
          ฉะนั้น  เพื่อให้การดำเนินการรับโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ ก.พ.อ. กำหนด  ตามนัยหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๖๐๗  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ตำแหน่งที่รับโอน
              ตำแหน่งอาจารย์  อัตราเลขที่ตำแหน่ง  ๐๑๖๔  จำนวน  ๑  อัตรา1
  • วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
       ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์  ได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ กรณีสมัครทางไปรษณีย์ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนโดยส่งถึง นางพรรณวิภา บุญมา หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ ๑๑๙  ถนนลำปาง – แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๐๐  (สามารถ  Download   ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.lpru.ac.th)   โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน  ภายในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ ป้ายประกาศงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๑๖ หรือ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙  ต่อ ๓๘๒๓  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.lpru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...