งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทำบัตรทองให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทำบัตรทองให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 (รับเพิ่มเติม)

มร.ลป.ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 (รับเพิ่มเติม)

Continue Reading

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระดับปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรี 4 ปี ประจำปี 2557

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระดับปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรี 4 ปี ประจำปี 2557

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ “นวดแผนไทยเพื่อสุภาพ” ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 มิ.ย.57 บริการฟรี!!

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ “นวดแผนไทยเพื่อสุภาพ” ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 มิ.ย.57 บริการฟรี!!

Continue Reading

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป. แจ้งสกอ.ขอเชิญดาวน์โหลดข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์จากโครงการภายใต้ความร่วมมือของซีมีโอและยูนิเซฟ

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป. แจ้งสกอ.ขอเชิญดาวน์โหลดข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์จากโครงการภายใต้ความร่วมมือของซีมีโอและยูนิเซฟ

Continue Reading

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุน Endeacour Scholarship and Fellowship ของรัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครแล้ว

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุน Endeacour Scholarship and Fellowship ของรัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครแล้ว

Continue Reading

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งเปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Languge Teaching Assistant Program (FLTA)

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งเปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Languge Teaching Assistant Program (FLTA)

Continue Reading

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.แจ้งประชาสัมพันธ์ชื่อห้องประชุม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.แจ้งประชาสัมพันธ์ชื่อห้องประชุม

Continue Reading

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ‏

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรื่องผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ‏

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป.จัดประชุมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป.จัดประชุมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีกาศึกษา 2557

กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีกาศึกษา 2557

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC) สำหรับพนักงานสายวิชาการ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดสอบวัดระดับระดับความรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษ (TOEIC) สำหรับพนักงานสายวิชาการ

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3/2556

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3/2556

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ ๖ ๒-๔ ก.ค.๕๗

ม.ราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ ๖

Continue Reading

สำนักวิจัยและพัฒนา มร.ลป.จัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 2” ตามโครงการจัดการความรู้ 7 พ.ค. 57

สำนักวิจัยและพัฒนา มร.ลป.จัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 2” ตามโครงการจัดการความรู้ 7 พ.ค. 57

Continue Reading