มร.ลป.ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคปกติ)และ(ภาคพิเศษ) ประจำปี 2557

มร.ลป.ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคปกติ)และ(ภาคพิเศษ) ประจำปี 2557

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง แจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัย เฝ้าระวังป้องกันอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง แจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัย เฝ้าระวังป้องกันอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย

Continue Reading

นศ.การจัดการ ม.ราชภัฏลำปางสร้างชื่อ คว้าอันดับหนึ่งตอบปัญหาวิชาการระดับชาติ

นศ.การจัดการ ม.ราชภัฏลำปางสร้างชื่อ คว้าอันดับหนึ่งตอบปัญหาวิชาการระดับชาติ

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมรงณรงค์ในโครงการ “ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ปี๋ใหม่เมือง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมรงณรงค์ในโครงการ “ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ปี๋ใหม่เมือง”

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ประกาศ งดใช้ประตู ๔ ในวันที่ ๔ เม.ย.๕๗ นี้

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ประกาศ งดใช้ประตู ๔ ในวันที่ ๔ เม.ย.๕๗ นี้

Continue Reading

คณะกรรมการส่งเสริม ม.ราชภัฏลำปาง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

คณะกรรมการส่งเสริม ม.ราชภัฏลำปาง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Continue Reading

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) อ.ห้างฉัตร

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการายอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) อ.ห้างฉัตร

Continue Reading

คณะครุศาสตร์ มร.ลป.แจ้งสรุปมติคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและทางการบริหารการศึกษา

คณครุศาสตร์ มร.ลป.แจ้งสรุปมติคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและทางการบริหารการศึกษา

Continue Reading

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดให้มีโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิชาสายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดให้มีโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิชาสายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

Continue Reading

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จัดการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จัดการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งนักศึกษาภาคปกติรหัส 521…..(ค.บ.5ปี)และนักศึกษาภาคกศ.บป. ขอรับหลักฐานการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งนักศึกษาภาคปกติรหัส 521…..(ค.บ.5ปี)และนักศึกษาภาคกศ.บป. ขอรับหลักฐานการศึกษา

Continue Reading

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษา ภาค กศ.บป.สมัคร เป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษาชุดใหม่

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษา ภาค กศ.บป.สมัคร เป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษาชุดใหม่

Continue Reading

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มร.ลป.ออกค่ายอาสาพัฒนา และ บริการวิชาการ เรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างรู้คุณค่า ณ ชุมชนบ้านห้วยมง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มร.ลป.ออกค่ายอาสาพัฒนา และ บริการวิชาการ เรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างรู้คุณค่า ณ ชุมชนบ้านห้วยมง

Continue Reading

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่

Continue Reading