งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2555 ขอรับหลักฐานการศึกษา

      งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2555 ขอรับหลักฐานการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ ,ใบรับรองผลการเรียน ) ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป บัญชีราชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภักลำปาง อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 คลิกเพื่อดูรายชื่อ Share

Continue Reading

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มร.ลป ขอเรียนเชิญร่วมพิธีดำนาข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2556

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มร.ลป ขอเรียนเชิญร่วมพิธีดำนาข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2556

Continue Reading

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การแข่งขันในตลาดสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การแข่งขันในตลาดสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue Reading

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ขอความร่วมมือ รปภ.ให้ความเข้มงวดกวดขัน ดูแลการสวมใส่หมวกกันน๊อค ก่อนเข้าออกมหาวิทยาลัย

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ขอตวามร่วมมือ รปภ.ให้ความเข้มงวดกวดขันดูแลการสวมใส่หมวกกันน๊อคก่อนเข้าออกมหาวิทยาลัย

Continue Reading

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาภาวะสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาภาวะสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

Continue Reading

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาพื้นบ้าน 31 ก.ค.56

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาพื้นบ้าน

Continue Reading

มร.ลป ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

Continue Reading

กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

Continue Reading

ศูนย์สหกิจศึกษา ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลากร เข้าร่วมอบรม โครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษา 30 ก.ค.56

ศูนย์สหกิจศึกษา ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลากร เข้าร่วมอบรม โครงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษา 30 ก.ค.56

Continue Reading

มร.ลป แจ้งกำหนดการกําหนดการ “การประกวดเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา” ประจําปี ๒๕๕๖

มร.ลป แจ้งกำหนดการกําหนดการ “การประกวดเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา” ประจําปี ๒๕๕๖

Continue Reading

นศ.ชั้นปีที่ 2 และ 3 มร.ลป. ทั้ง 6 คณะ รวมพลังทำกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

นศ.ชั้นปีที่ 2 และ 3 มร.ลป. ทั้ง 6 คณะ รวมพลังทำกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

Continue Reading

กพน.มร.ลป.รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติชุดใหม่

กพน.มร.ลป.รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา

Continue Reading

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการราชภัฏใส่ใจสุขภาพ ลดพุง ลดน้ำหนัก ลดโรค พร้อมเชิญวิทยากรดัง

กพน.ม.ราชภัฏลำปางจัดโครงการราชภัฏใส่ใจสุขภาพ ลดพุง ลดน้ำหนัก ลดโรค พร้อมเชิญวิทยากรดัง

Continue Reading

สถาบันวิจัยปชส.ราชภัฏลำปาง เซ็นสัญญากับ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อประเมินผลงานCSR.

สถาบันวิจัยปชส.ราชภัฏลำปาง เซ็นสัญญากับ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อประเมินผลงานCSR.

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ปชส.การประชุมสัมนาวิชาการและสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งทางอากาศใน AEC

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ปชส.การประชุมสัมนาวิชาการและสัมนาเชิงปฏิบัติการ

Continue Reading