ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกิดวันที่
6 ธันวาคม 2504
บิดาชื่อ
นายลี ชัยชนะ
มารดาชื่อ
นางปัน ชัยชนะ
คู่สมรส
นางสมฤดี ชัยชนะ
ที่อยู่ปัจจุบัน
228 ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2535 - 2537
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา : พัฒนาชุมชนสังคม ณ วิทยาลัยครูลำปาง
พ.ศ. 2539 - 2541
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อิสริยาภรณ์และเกียรติยศที่ได้รับ

5 ธันวาคม 2557
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
28 กรกฎาคม 2563
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.

ประวัติการรับราชการ

2 ตุลาคม 2543
อาจารย์สอนพิเศษ สถาบันราชภัฏลำปาง
1 ตุลาคม 2545
อาจารย์ 4 (การปกครอง) สถาบันราชภัฏลำปาง
1 ตุลาคม 2547
อาจารย์อัตราจ้าง (งปม.) 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1 ตุลาคม 2548
อาจารย์พิเศษ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1 กันยายน 2549
อาจารย์พิเศษ (พนักงานราชการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1 เมษายน 2552
อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1 มิถุนายน 2553
อาจารย์ ระดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3 ตุลาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงาน

พฤศจิกายน 2556
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
1 กรกฏาคม 2558
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
+