ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เกิดวันที่
16 สิงหาคม 2505
คู่สมรส
นางจินตนา อำนาจกิติกร
ที่อยู่ปัจจุบัน
119/269 ถนนลำปาง - แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2511 - 2520
ป.7 โรงเรียนลำปางวิทยา จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2520 – 2523
มศ.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2523 – 2526
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2526 – 2528
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2528 – 2530
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา : วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง(เกียรตินิยมอันดับ 1)
พ.ศ. 2544 – 2547
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา : วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง(เกียรตินิยมอันดับ 1)

อิสริยาภรณ์และเกียรติยศที่ได้รับ

5 ธันวาคม 2535
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
5 ธันวาคม 2545
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
5 ธันวาคม 2550
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
5 ธันวาคม 2550
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
5 ธันวาคม 2555
เหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ.
28 กรกฎาคม 2563
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
20 มีนาคม 2560
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

ประวัติการรับราชการ

11 มิถุนายน 2530
อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยเทคนิค ชลบุรี
1 ตุลาคม 2535
อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยเทคนิค ชลบุรี
15 สิงหาคม 2538
อาจารย์ 1 ระดับ 4 สถาบันราชภัฏลำปาง
1 ตุลาคม 2538
อาจารย์ 2 ระดับ 5 สถาบันราชภัฏลำปาง
1 ตุลาคม 2540
อาจารย์ 2 ระดับ 6 สถาบันราชภัฏลำปาง
1 ตุลาคม 2544
อาจารย์ 2 ระดับ 7 สถาบันราชภัฏลำปาง
27 กันยายน 2549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถึงปัจจุบัน

ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงาน

กุมภาพันธ์ 2542
ฝึกอบหลักสูตร Industrial Electronics ณ University of Technology Sydney, Australia
20 มีนาคม 2547
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
11 พฤษภาคม 2554
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
27 สิงหาคม 2555
ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ รุ่นที่ 38 ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
12 พฤศจิกายน 2555
สัมมนาและเยี่ยมชมเทคโนโลยีวิศวกรรมชั้นสูง ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
8 พฤศจิกายน 2556
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย RUSSIAN FEDERATION
9 กุมภาพันธ์ 2557
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
3 มีนาคม 2557
ศึกษาดูงานในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะคณบดี ณ ประเทศมาเลเซีย
15 มีนาคม 2558
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
28 ตุลาคม 2558
ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
5 กันยายน 2559
สัมมนาเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10 สิงหาคม 2561
สัมมนาเรื่องเปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
14 กันยายน 2561
สัมมนาเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงปี 2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21 พฤศจิกายน 2561
สัมมนาเรื่องโครงการพัฒนาครุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศรุ่นที่ 6 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตำแหน่งทางการบริหาร

1 ตุลาคม 2543 – 23 มีนาคม 2548
รักษาการรองคณบดี โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 มีนาคม 2548 – 1 มีนาคม 2552
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 มีนาคม 2552 – 9 มีนาคม 2556
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 มีนาคม 2556 – 9 มีนาคม 2560
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 มีนาคม 2560 – 2 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3 มิถุนายน 2562 – 10 ตุลาคม 2563
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10 ตุลาคม 2563 – 25 กันยายน 2566
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
+