ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

เกิดวันที่
25 มกราคม 2505
บิดาชื่อ
นายทอน วิงวอน
มารดาชื่อ
นางจันทร์ศรี วิงวอน
ที่อยู่ปัจจุบัน
79/1 ซอย 6 ถนนพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2511 – 2517
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2517 – 2522
มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2522 – 2524
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) วิทยาลัยครูลำปาง
พ.ศ. 2530 – 2532
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา : การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏลำปาง
พ.ศ. 2538 – 2540
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก
พ.ศ. 2546 - 2550
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2550 - 2550
หลักสูตร การวิจัยเชิงคุณภาพในบริบทสังคมต่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย Kunming ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2555
Cert. English for Business Research University of Hawaii of Manoa, USA.
พ.ศ. 2556
Cert. English for Business Research State University of New York at Plattsburgh School of Business & Economics, USA.

อิสริยาภรณ์และเกียรติยศที่ได้รับ

5 ธันวาคม 2545
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
5 ธันวาคม 2550
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
5 สิงหาคม 2553
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
5 ธันวาคม 2556
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
28 กรกฎาคม 2560
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.

ประวัติการรับราชการ

15 กันยายน 2540
อาจารย์ 1 ระดับ 4 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
1 ตุลาคม 2543
อาจารย์ 1 ระดับ 5 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
1 ตุลาคม 2546
อาจารย์ 2 ระดับ 6 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
1 เมษายน 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
29 กันยายน 2549
รองศาสตราจารย์ ระดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1 เมษายน 2550
รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1 เมษายน 2552
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
21 กันยายน 2558
รองศาสตราจารย์ (วิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงาน

14 พฤษภาคม 2544
ศึกษาดูงานธุรกิจและการศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์
25 สิงหาคม 2547
ดูงานด้านธุรกิจ ณ Perth และ Sydney ประเทศออสเตรเลีย
14 กุมภาพันธ์ 2549
ศึกษาดูงานด้านธุรกิจ ณ Shanghai ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
7 กันยายน 2549
ศึกษาดูงานด้านธุรกิจ ณ Beijing และ Kunming ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4 พฤศจิกายน 2549
ศึกษาดูงานด้านธุรกิจ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
21 กันยายน 2551
ศึกษาดูงานด้านธุรกิจ ณ Yunnan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
19 ตุลาคม 2551
ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
31 ตุลาคม 2556
ไปราชการเพื่อควบคุมนักศึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
28 มีนาคม 2557
ไปราชการเพื่อควบคุมนักศึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
25 กรกฏาคม 2558
นำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
22 สิงหาคม 2558
ไปราชการเพื่อควบคุมนักศึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
21 มีนาคม 2558
นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
25 กันยายน 2558
นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก
3 ธันวาคม 2558
นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3 มิถุนายน 2559
นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
17 ตุลาคม 2560
ดูงานด้านธุรกิจ ณ Shenzhen and Macao HONG KONG ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
28 พฤศจิกายน 2560
ไปราชการและนำนักศึกษาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
3 มิถุนายน 2561
ประชุมแลกเปลี่ยนและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้น การสนับสนุนการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย
24 มิถุนายน 2561
ทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Tianfu College of Swufe และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
5 ตุลาคม 2561
นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
16 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
5 พฤษภาคม 2562
ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตำแหน่งทางการบริหาร

2 มีนาคม 2552 - 9 มีนาคม 2556
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2554-2557 และปี พ.ศ. 2660-2563
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พ.ศ. 2554-2563
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
+