ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกิดวันที่
20 พฤษภาคม 2505
บิดาชื่อ
นายสมพงษ์ เทพสุวรรณ
มารดาชื่อ
นางบุญมี เทพสุวรรณ
คู่สมรส
นายชรินทร์ ฟูเต็มวงค์
ที่อยู่ปัจจุบัน
692 หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2525 - 2527
ครุศาสตรบัณฑิต สาขา : ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2542 - 2548
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ

อิสริยาภรณ์และเกียรติยศที่ได้รับ

28 กรกฎาคม 2563
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.

ประวัติการรับราชการ

1 พฤศจิกายน 2554
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1 กรกฎาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงาน

29 เมษายน 2539
ศึกษาอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ณ Bournemouth and Poole College of Further Education, Bournemouth ประเทศอังกฤษ
19 มีนาคม 2540
ศึกษาอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ณ Regional of Education Language center, ประเทศอังกฤษ
9 มีนาคม 2552
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ณ Te Aloha College, Te Aloha ประเทศนิวซีแลนด์
10 กันยายน 2555
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ Yale College, ประเทศอังกฤษ
18 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ Scarborough International Language Center, Wales, United Kingdom ประเทศอังกฤษ
14 มีนาคม 2559
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ Katikati College, Katikati, ประเทศนิวซีแลนด์
+