ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ

นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เกิดวันที่
12 กรกฎาคม 2505
บิดาชื่อ
นายประยูร ไชยโย
มารดาชื่อ
นางเรือนคำ ศิริภัณฑ์
คู่สมรส
นางดวงพร ไชยโย
ที่อยู่ปัจจุบัน
182/1 ถนน ลำปาง – แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2512 – 2515
ประโยคประถมศึกษา (ต้น) โรงเรียนบ้านนาฟาน
พ.ศ. 2516 – 2518
ประโยคประถมศึกษา (ปลาย) โรงเรียนบ้านกิ่ว
พ.ศ. 2519 – 2521
ประโยคมัธยมศึกษา (ต้น) โรงเรียนแม่ทะวิทยา
พ.ศ. 2522 – 2523
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูลำปาง
พ.ศ. 2525
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2526 – 2528
ครุศาสตรบัณฑิต สาขา : การประถมศึกษา วิทยาลัยครูลำปาง
พ.ศ. 2539 – 2541
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2544 – 2546
นิติศาสตรบัณฑิต สาขา : นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อิสริยาภรณ์และเกียรติยศที่ได้รับ

5 ธันวาคม 2529
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.
5 ธันวาคม 2532
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
5 ธันวาคม 2534
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
5 ธันวาคม 2539
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
5 ธันวาคม 2544
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
5 ธันวาคม 2546
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
5 ธันวาคม 2549
เหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ.
5 ธันวาคม 2552
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
5 ธันวาคม 2555
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
28 กรกฎาคม 2563
มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.

ประวัติการรับราชการ

1 พฤษภาคม 2524
ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
20 สิงหาคม 2525
ครู 1 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
1 ตุลาคม 2526
ครู 2 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
1 ตุลาคม 2531
อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
1 ตุลาคม 2533
อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
18 กรกฎาคม 2537
ศึกษานิเทศก์ 6 สปอ.วังเหนือ สปจ.ลำปาง
1 ตุลาคม 2539
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สปอ.เมืองลำปาง สปจ.ลำปาง
22 มีนาคม 2543
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา 7) สปอ.สามเงา สปจ.ตาก
25 กันยายน 2545
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา 8) สปอ.วังเหนือ สปอ.แม่พริก สปอ.แจ้ห่ม สปอ.สามเงา สปจ.ลำปาง
1 กันยายน 2547
นิติกร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1 ตุลาคม 2550
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
21 กันยายน 2553
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงาน

10 มิถุนายน 2551
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Danang ประเทศเวียดนาม
18 - 24 พฤษภาคม 2554
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
7 กรกฏาคม 2559
อบรมโครงการบริการวิชาการเรื่องแนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและมาตรการ ฯลฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
16 กันยายน 2559
สัมมนาเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
31 พฤษภาคม 2561
อบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
8 พฤศจิกายน 2556
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย RUSSIAN FEDERATION
7 กันยายน 2561
สัมมนาเรื่องการเผยแพร่แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14 กันยายน 2561
สัมมนาวิชาการภาครัฐเพื่อประชาชน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
17 ธันวาคม 2561
ศึกษาดูงานด้านงานสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1 เมษายน 2562
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องบ้าน/อาคาร อัจฉริยะเพื่อพัฒนาสู่ชุมชนอัจฉริยะ ณ ประเทศญี่ปุ่น
+