ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เกิดวันที่
23 เมษายน 2505
บิดาชื่อ
นายผง ทองจันอับ
มารดาชื่อ
นางโพ ทองจันอับ
คู่สมรส
นางอารม ธรรมกวินวงศ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
24/6 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2527 – 2532
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตฃ สาขา : บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2541 - 2543
การศึกษามหาบัณฑิต สาขา : บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2553 - 2559
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อิสริยาภรณ์และเกียรติยศที่ได้รับ

5 ธันวาคม 2539
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
5 ธันวาคม 2545
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
5 ธันวาคม 2549
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
5 ธันวาคม 2551
เหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ.

ประวัติการรับราชการ

1 ตุลาคม 2526
นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
26 ธันวาคม 2558
อาจารย์ (ป.เอก) สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จนถึงปัจจุบน

ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงาน

22 กุมภาพันธ์ 2561
อบบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนชุดโครงการแบบบูรณาการอย่างไร จึงจะโดนใจแหล่งทุน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
31 กรกฏาคม 2561
อบรมหลักสูตรความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
19 พฤศจิกายน 2561
นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย
11 ธันวาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ Quality Coach ครั้งที่ 1/2562 ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
6 มีนาคม 2562
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพลังผู้สูงอายุ (Active Ageing) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
25 กรกฎาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 1 ณ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
12 กันยายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการการประสานพลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
+