ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เกิดวันที่
11 พฤศจิกายน 2504
บิดาชื่อ
นายจูเซ็ง แซ่ตั้ง
มารดาชื่อ
นางมะลิ แซ่ตั้ง
คู่สมรส
นางกอบกุล ศรีสวการย์
ที่อยู่ปัจจุบัน
761/155 หมู่ 11 หมู่บ้านวังหม้อพัฒนา ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2511 – 2517
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2518 – 2521
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 3) โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2521 – 2524
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2524 – 2529
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา : สถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2532 – 2538
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อิสริยาภรณ์และเกียรติยศที่ได้รับ

5 ธันวาคม 2536
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
5 สิงหาคม 2542
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
5 ธันวาคม 2546
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
5 ธันวาคม 2552
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
5 ธันวาคม 2554
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
24 มีนาคม 2564
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
28 กรกฎาคม 2564
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

ประวัติการรับราชการ

15 ตุลาคม 2529
อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยครูลำปาง
3 พฤศจิกายน 2536
อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยครูลำปาง
1 ตุลาคม 2540
อาจารย์ 1 ระดับ 5 สถาบันราชภัฏลำปาง
10 กันยายน 2542 - 1 ตุลาคม 2546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ 6 - 8 สถาบันราชภัฏลำปาง
21 กันยายน 2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงาน

20 มีนาคม 2547
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3 ตุลาคม 2558
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ณ อะเวย์ สวนสวรรค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
11 กรกฏาคม 2559
อบรมการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
7 เมษายน 2561
อบรมหลักสูตร การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
20 เมษายน 2561
อบรมเทคนิคการสร้างแรงจูงใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งทางการบริหาร

1 ตุลาคม 2551 - 1 มีนาคม 2552
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์
2 มีนาคม 2552 - 1 พฤศจิกายน 2556
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์
8 เมษายน 2560 - 7 เมษายน 2564
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
+