ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ

นายวีระชัย รินดวงดี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

เกิดวันที่
23 มีนาคม 2505
บิดาชื่อ
นายสมบูรณ์ รินดวงดี
มารดาชื่อ
นางลัดดา รินดวงดี
คู่สมรส
นางพรพิศ รินดวงดี
ที่อยู่ปัจจุบัน
329 หมู่ที่ 5 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2512-2516
ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2516-2519
ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2519-2522
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2522-2525
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2527-2532
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา : การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2546-2549
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อิสริยาภรณ์และเกียรติยศที่ได้รับ

5 ธันวาคม 2535
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.
5 ธันวาคม 2541
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
5 ธันวาคม 2546
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
5 ธันวาคม 2552
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
5 ธันวาคม 2555
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
5 ธันวาคม 2556
เหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ.
28 กรกฎาคม 2563
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.

ประวัติการรับราชการ

6 พฤษภาคม 2530
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์(ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา วิทยาลัยครูลำปาง)
11 กรกฎาคม 2532
เจ้าพนักงานธุรการ 3 วิทยาลัยครูลำปาง
1 ตุลาคม 2534
เจ้าพนักงานธุรการ 4 วิทยาลัยครูลำปาง
1 ตุลาคม 2540
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 สถาบันราชภัฏลำปาง (หัวหน้าฝ่ายการเงิน)
1 ตุลาคม 2545
นักวิชาการเงินและบัญชี 6 สถาบันราชภัฏลำปาง
15 กรกฎาคม 2551
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
16 กรกฎาคม 2552
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
30 ตุลาคม 2552
ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า) หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงาน

16 มีนาคม 2539
อบรมการจัดระบบคอมพิวเตอร์ในงานทะเบียนและการเงิน ณ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
17 เมษายน 2543
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชีของส่วนราชการ ณ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2547
อบรมการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2550
อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
20-22 กุมภาพันธ์ 2549
อบรมยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3-23 กุมภาพันธ์ 2551
อบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางของ ก.พ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17-19 กุมภาพันธ์ 2551
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียตนาม
10-11 พฤศจิกายน 2551
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร 2 รุ่นที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3-4 ธันวาคม 2552
อบรมการบริหารสำนักงานยุคใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 กุมภาพันธ์ 2553
อบรมศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ณ โรงแรมทิพย์ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
25-28 ตุลาคม 2553
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
1-2 มีนาคม 2554
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
11-16 พฤษภาคม 2554
ศึกษาดูงาน ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
28-29 มิถุนายน 2560
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7 เมษายน 2561
อบรมหลักสูตรการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

17 ธันวาคม 2542
ข้าราชการดีเด่นสถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ระดับ 1-5 ประจำปี พ.ศ.2542
17 ธันวาคม 2542
ข้าราชการตัวอย่างสถาบันราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ.2544
1 เมษายน 2545
ข้าราชการตัวอย่างกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2544
1 เมษายน 2547
ข้าราชการดีเด่นของจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2546 ของกลุ่มข้าราชการระดับ 6-8
1 เมษายน 2561
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 (ครุฑทองคำ)
+