Category: ปชส.ภายนอก62

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

สพธอ.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญร่วมรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย

สพธอ.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญร่วมรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ประชาสัมพันธ์รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 -30 ส.ค 62

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ประชาสัมพันธ์รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 -30 ส.ค 62

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แจ้งรายงานการวิจัย เรื่องการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แจ้งรายงานการวิจัย เรื่องการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ทางอินเทอร์เน็ต

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ทางอินเทอร์เน็ต

บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขา มร.ลป. เปิดให้บริการโปรชั่น ส่วนลด รวมถึงสิทธิพิเศษต่างสำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มร.ลป.

บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขา มร.ลป. เปิดให้บริการโปรชั่น ส่วนลด รวมถึงสิทธิพิเศษต่างสำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มร.ลป.