Month: พฤศจิกายน 2019

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"