Month: กรกฎาคม 2019

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ประชาสัมพันธ์รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 -30 ส.ค 62

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ประชาสัมพันธ์รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 -30 ส.ค 62

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แจ้งรายงานการวิจัย เรื่องการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แจ้งรายงานการวิจัย เรื่องการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย