หมวดหมู่: ปชส.ภายนอก64

ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรา้งสรรค์ประเภทหนังสั้น “เรื่องพอเพียงที่เพียงพอ”

ศปร.กองบัญชาการกองทั…