ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
……………………………………………

       ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

  • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง สังกัด และรายละเอียดการจ้าง

๑.๑  กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๗ อัตรา ดังนี้

๑.๑.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๑.๒ ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๒)

๑.๑.๓ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๓)

๑.๑.๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๔)

 ๑.๑.๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๕)

๑.๑.๖ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๖)

๑.๑.๗ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (เอกสารหมายเลข ๗)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่  ๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.      ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และสถานที่สอบ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสถานที่การเลือกสรรและสถานที่สอบ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙    ต่อ ๕๑๓๗ หรือทางเว็บไซต์ www.lpru.ac.th


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

GD Star Rating
loading...
ประกาศการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา, 6.5 out of 10 based on 2 ratings

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ